Privacy Policy & Cookies

Boulanger-Shop
Laatste update: 25-10-2020

Inhoudsopgave

Artikel 1 - Algemeen
Artikel 2 - Verwerking van Persoonsgegevens
Artikel 3 - Doel verzameling Persoonsgegevens
Artikel 4 - Elektronische contactgegevens
Artikel 5 - Ontvangers van Persoonsgegevens
Artikel 6 - Beveiliging
Artikel 7 - Uw rechten 
Artikel 8 - Duur en beëindiging
Artikel 9 - Toepasselijk recht en geschillen
Artikel 10 - Cookiebeleid & Vragen

 

Artikel 1 - Algemeen
1.1 Deze externe privacy Policy (hierna: “Policy”) wordt gebruikt Boulanger-Shop, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder registratienummer 20047966, statutair gevestigd te Breda  en kantoor houdende aan de Winkelcentrum 24 te Etten-Leur (hierna: “Boulanger-Shop” of “Wij”). Boulanger-Shop kan worden bereikt door te e-mailen naar info@boulanger-shop.nl.
1.2 Deze Policy is van toepassing op alle verwerking van data die u identificeert alsmede data die kan worden gebruikt om u te identificeren (hierna: “Persoonsgegevens”) door Boulanger-Shop, zoals maar niet beperkt tot gebruik van de website www.boulanger-shop.nl (hierna: “Website”), de zich daarop bevindende Webshop (hierna: “Webshop”) en het account dat u registreert binnen de Webshop (hierna: “Account”). 
1.3 De Website en Webshop worden door Boulanger-Shop aan u als particulier en/of ondernemer (hierna: “Klant”) aangeboden om te gebruiken voor de aankoop van chocolade of aanverwante artikelen via internet.
1.4 Boulanger-Shop is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) ten aanzien van de Persoonsgegevens zoals verwerkt middels de Website en Webshop. De Klant is de betrokkene in de zin van de AVG. Boulanger-Shop gebruikt voor de gegevensverwerking als grondslag de ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene (welke kan worden ingetrokken) dan wel de noodzaak van de verwerking voor de uitvoering van een met u gesloten of te sluiten overeenkomst. U kunt voor vragen en opmerkingen omtrent uw privacy terecht bij Boulanger-Shop. Deze Policy is slechts bedoeld om u te informeren over de verwerking van uw Persoonsgegevens door Boulanger-Shop.
1.5 Boulanger-Shop is gerechtigd deze Policy op ieder moment te wijzigen. Indien deze Policy is gewijzigd, zal de gewijzigde versie aan u kenbaar worden gemaakt door publicatie op de website van Boulanger-Shop.

Artikel 2 - Verwerking van Persoonsgegevens
2.1 Boulanger-Shop is verwerkingsverantwoordelijke en stelt het doel en het middel voor de verwerking van persoonsgegevens vast. De Website en de Webshop verwerken alleen persoonsgegevens ten behoeve van Boulanger-Shop.   
2.2 Persoonsgegevens worden door uzelf  ingevoerd in de Webshop en door het gebruik van de Website verzameld door Boulanger-Shop bij het aankopen van producten en diensten van Boulanger-Shop. Via de Webshop worden de volgende Persoonsgegevens verwerkt:
Op verzoek:

 • Voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geboortedatum

2.3 Boulanger-Shop bewaart uw Persoonsgegevens zolang als nodig is om het doel van de verwerking te realiseren en het gebruik van de Webshop en de website te faciliteren. 

Artikel 3 - Doel verzameling Persoonsgegevens
3.1 Boulanger-Shop stelt het doel van de verwerking van Persoonsgegevens vast. Hieronder volgt een opsomming van de verschillende doeleinden voor het verwerken van Persoonsgegevens:

 • Ter identificatie van u als natuurlijke persoon;
 • Het faciliteren van een optimaal gebruik van de Webshop en de website; 
 • Het mogelijk te maken om producten en diensten te leveren;
 • Het communiceren met u (zowel telefonisch als schriftelijk)
 • Het factureren voor een aankoop;
 • Een aankoop op afstand mogelijk te maken;
 • Management informatie mogelijk te maken;

Artikel 4 - Elektronische contactgegevens
4.1 Als u elektronische contactgegevens  aan Boulanger-Shop heeft verstrekt, kan deze Persoonsgegevens worden gebruikt om een goed gebruik van de Webshop en de website mogelijk te maken. Door gebruik te maken van de Webshop geeft u aan dat u akkoord gaat met het ontvangen van e-mails van Boulanger-Shop over de Webshop en de werking hiervan.

Artikel 5 - Ontvangers van Persoonsgegevens
5.1 De gegevens, waaronder Persoonsgegevens, in de Webshop en de website zijn in beginsel alleen inzichtelijk voor Boulanger-Shop. Boulanger-Shop verstrekt Persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, bijvoorbeeld voor de verzending van een bestelling, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
5.2 De Persoonsgegevens voor het gebruik van de Webshop kunnen worden opgeslagen op serverruimte van derden. Boulanger-Shop draagt er zorg voor dat Persoonsgegevens in beginsel binnen de Europese Economische Ruimte (hierna: “EER”) worden verwerkt en opgeslagen. Mochten Persoonsgegevens vanuit de EER worden doorgegeven, zal Boulanger-Shop maatregelen treffen zodat de doorgifte van Persoonsgegevens onder passende waarborgen zal plaatsvinden zodat Persoonsgegevens worden beschermd tegen onrechtmatige verwerking of verlies.

Artikel 6 - Beveiliging
6.1 Boulanger-Shop hecht groot belang aan de beveiliging van Persoonsgegevens. Daarom neemt Boulanger-Shop rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van een natuurlijkpersoon passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Artikel 7 - Uw rechten 
7.1 De AVG biedt u als betrokkene bepaalde rechten ten aanzien van uw Persoonsgegevens. Op basis van de AVG heeft u de volgende rechten: 

 • Bezwaar: Afhankelijk van de situatie, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens en de omstandigheden waaronder dit plaatsvindt.
 • Toegang: U heeft het recht om, met redelijke tussenpozen, te informeren i) of uw Persoonsgegevens worden verwerkt, ii) met welke doeleinden deze verwerking plaatsvindt, iii) welke categorieën van Persoonsgegevens betrokken zijn, en iv) wie de ontvangers of categorieën van ontvangers van Persoonsgegevens zijn. 
 • Wijziging, verwijdering, blokkering, verwijdering, rectificeren, overdracht: Onder omstandigheden heeft u het recht om Persoonsgegevens te laten verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, laten rectificeren of overdragen indien Persoonsgegevens feitelijk onjuist, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel enigszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. 
 • Kennisgeving: U heeft het recht om een mededeling te ontvangen van de partijen die uw Persoonsgegevens hebben ontvangen indien uw Persoonsgegevens naar aanleiding van uw verzoek zijn verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd. Het voorgaande geldt tenzij een dergelijke handeling onmogelijk is of een onredelijke inspanning vergt van een verwerkingsverantwoordelijke. 

7.2 U kunt op een transparante manier bovenstaande rechten uitoefenen. Dit kunt u doen door een bericht te  sturen naar info@boulanger-shop.nl. Boulanger-Shop zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek reageren. Indien u Boulanger-Shop verzoekt om uw Persoonsgegevens te verwijderen of te blokkeren, dan kan het zijn dat u de Webshop niet meer (naar behoren) kunt gebruiken. 

Artikel 8 - Duur en beëindiging
8.1 Deze Policy is van toepassing tot beëindiging door Boulanger-Shop. Indien u niet langer door de bepalingen in deze Policy wenst te worden gebonden, dan dient u uw gebruik van de Webshop en de website te staken. 

Artikel 9 - Toepasselijk recht en geschillen
9.1 Het Nederlands recht is exclusief van toepassing op deze Policy en iedere overeenkomst tussen u en Boulanger-Shop.

Artikel 10 - Cookiebeleid & Vragen
10.1 Boulanger-Shop plaatst (in samenwerking met derde partijen) functionele, analytische en tracking cookies (of vergelijkbare technieken, ook van derde partijen) om u relevante advertentie te tonen, ook buiten het .nl domein. Dit alles om u, onze klant, een optimale ervaring en service te bieden. Onze partners op het gebied van advertenties, analytics en Sociale Media hebben toegang tot uw gebruik van onze site, hierop geeft u akkoord d.m.v. het klikken op 'Akkoord' in onze cookie pop-up menu.

Mocht u vragen hebben over uw privacy, dan kunt u contact opnemen via info@boulanger-shop.nl.